เมื่อ

   เมื่อหลากหลายลีลาก็เล่นลิ้น
เมื่อปลอกปลิ้นก็ปลดปล่อยไม่ปลดเปลื้อง
เมื่อไม่พอยังฟุ้งเฟ้อก็เปล่าเปลือง
เมื่อขัดเคืองเพราะขัดข้องก็แน่นใน

  เมื่อจองจำถูกปิดบังก็มืดมิด
เมื่อถูกผิดพิพากษาก็สงสัย
เมื่อคำถามมีคำตอบก็แจ้งใจ
เมื่อดับไฟที่คุกรุ่นก็เยือกเย็น


       29 พิจิก  55

แฝง

                           

ถึงเพื่อน...


                    ไปไม่ถึงครึ่งห้วง     มหาสมุทร
                  ทางทอดยังไม่สุด     ฝั่งนั้น
                  ชีวิตหนึ่งของมนุษย์   ย่อมเหนื่อย
              

ข้อคิดเก็บมาฝากจากพระราชดำรัส

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน ความจริงงานทุกอยางหรือการอยูเปน

สังคมยอมตองมีความขัดแยงกัน ความคิดตางกัน ซึ่งไมเสียหาย แตอยูที่จิตใจของเรา  ถาเราใชหลักวิชาและความปรองดองดวยการใชปญญา การแยงตางๆ ยอมเปนประโยชน ถามีรากฐานของความคิดอยางเดียวกัน รากฐานของความคิดนั้นคือ แตละคนจะตองทําใหบานเมืองมีความสุข   มีความเปนปกแผน พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ขอเชิญคณะทำงานกิจกรรมรุ่น บ.ม.25/28 ร่วมหารือ

ขอเชิญคณะทำงานกิจกรรมรุ่น บ.ม.25/28  ร่วมหารือ   ใน 29 ก.ย.55 เวลา 19.00 ณ ร้านอมรวัฒนา  ถ.พะเนียด  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ


เรื่องที่จะหารือ


1.การจัดงาน ทำบุญสาร์ทเดือนสิบ ยกหมรํบดับเท่ เสวนาประเพื่อน บ.ม.25/28 เนื่องจากเพื่อน ๆ หลบบ้านมาทำบุญ  เดือนสิบ และช่วงสงกรานต์มักจะไม่ได้มางานเลี้ยงรุ่น จำนวนพอสมควร จึงถือโอกาสพบปะเสวนาประสาเพื่อน ในช่วงนี้  โดยได้รับการสนับสนุนสุราต่างประเทศจากเพื่อน ๆ ร้านทอง จำนวน 1 ลัง

เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ

ด้วยคุณพ่อของอภิศิษฐ์  ยาบ้านแหลม (หลอลี่) ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ ฌาปนสถาน วัดท่าโพธิ์วรวิหาร  และจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันอังคารที่ 2 ต.ค.55  จึงขอเรียนเชิญเพื่อนร่วมรุ่น บ.ม.25/28  ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพโดยพร้อมเพรียงกัน  ทางรุ่นจะเป็นเจ้าภาพคืน วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย.55  จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  เบอร์โทร.หลอลี่  085-886-0763

ประเพณีบุญเดือนสิบ


	ประเพณีบุญเดือนสิบ  เกิดขึ้นจากความเชื่อในขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม    สืบทอดแนวคิดจากอินเดียที่ว่า บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วยังต้องใช้เวรกรรมอยู่ในยมโลก    และจะกลับมาเยี่ยมญาติหรือครอบครัวของตนในช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ถึง แรม 15ค่ำ    ซึ่งทำให้เกิดมีการทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว 	ประเพณีบุญเดือนสิบนี้ไม่ได้มีขึ้นเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดใน    ทางภาคใต้เท่านั้น แต่ยังมีทำกันในจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคอีสานอีกด้วย และจะ    มีชื่อเรียกต่างกัน ในภาคอีสานจะเรียกว่า "งานบุญข้าวสาก"และ"งานบุญตานก๋วยสลาก" 
ในวันงานจะถือเป็นเสมือนวันรวมญาติที่จะทยอยกัน
มาร่วมกันทำบุญ "รับตายาย" ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ
เดือน 10 ไปจนถึงวันแรม 15 ค่ำซึ่งถือเป็นวันสุดท้าย
แล้วที่บรรพบุรุษของครอบครัวตนจะต้องกลับยมโลก
จะร่วมกันทำบุญครั้งสุดท้ายที่เรียกว่า   "ส่งตายาย"
ซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่สุด

สรุปค่าใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2555

 

รูปภาพ

สรุปค่าใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2555

ขอแสดงความเสียใจ กับอู๊ดสุธรรม จินดาอุดม

 ขอแสดงความเสียใจกับ อู๊ด สุธรรม จินดาอุดม ที่ต้องเสียคุณแม่จินตนา จินดาอุดม ด้วยโรคชรา เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ มูลนิธิใต้เต็กเซียงตึ้งข้างวัดชะเมา โดยมีสวดอภิธรรมตั้งแต่ 27-31ส.ค.55เวลา19.30น.และมีพิธีฌาปนกิจใน 1ก.ย.55ที่ฌาปนสถานวัดชะเมา ทางรุ่นเป็นเจ้าภาพในวันที่30ส.ค.55 ขอเชิญเพื่อนๆๆไปร่วมฟังธรรมโดยทั่วกัน

ทา่นได้อะไรจากงานศพ


ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ

 

 

มองให้เห็น

 

     หีบศพอันสวยงาม ความจริงภายในหีบนั้น มีร่างศพอันเป็นร่างกายของคนหนึ่ง ที่ครั้งหนึ่งก็มีชีวิตมีความเป็นอยู่เช่นกับเราท่านทั้งหลาย แต่บัดนี้เหลือแต่ร่างกายที่ขาดความรู้สึกทางวิญญาณที่เขาใส่หีบไว้เพื่อรอเผาตามธรรมเนียม อันนี้ก็ถือเป็นเครื่องเตือนจิตของเรา ถ้าเรามาเฉยๆไม่รู้จักคิดก็เรียกว่า มาเปล่าไปเปล่าได้แต่บุญ แต่ยังไม่ได้กุศลคือความฉลาด

 

Syndicate content