อวยพรปีใหม่

ในวาระดิถ๊ขึ้นปีใหม่  ขอบารมีพระธาตุเมืองคอน  บารมีพระนเรศวรมหาราช  พระเจ้าตากสินมหาราช  ผู้กอบกู้เอกราชชาติไทย  และบารมีองค์พ่อจตุคามรามเทพ  โปรดดลบันดาลประธานพร  ให้เพื่อน ๆ  ร่วมรุ่น เบญจมฯ 86 (25/28)  ประสบแต่ความสุขความเจริญ  ตลอดไปเทอญ 

โต้ง

There are no messages in this chat.

เมื่อ

   เมื่อหลากหลายลีลาก็เล่นลิ้น
เมื่อปลอกปลิ้นก็ปลดปล่อยไม่ปลดเปลื้อง
เมื่อไม่พอยังฟุ้งเฟ้อก็เปล่าเปลือง
เมื่อขัดเคืองเพราะขัดข้องก็แน่นใน

  เมื่อจองจำถูกปิดบังก็มืดมิด
เมื่อถูกผิดพิพากษาก็สงสัย
เมื่อคำถามมีคำตอบก็แจ้งใจ
เมื่อดับไฟที่คุกรุ่นก็เยือกเย็น


       29 พิจิก  55

แฝง

                           

ถึงเพื่อน...


                    ไปไม่ถึงครึ่งห้วง     มหาสมุทร
                  ทางทอดยังไม่สุด     ฝั่งนั้น
                  ชีวิตหนึ่งของมนุษย์   ย่อมเหนื่อย
              

ข้อคิดเก็บมาฝากจากพระราชดำรัส

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน ความจริงงานทุกอยางหรือการอยูเปน

สังคมยอมตองมีความขัดแยงกัน ความคิดตางกัน ซึ่งไมเสียหาย แตอยูที่จิตใจของเรา  ถาเราใชหลักวิชาและความปรองดองดวยการใชปญญา การแยงตางๆ ยอมเปนประโยชน ถามีรากฐานของความคิดอยางเดียวกัน รากฐานของความคิดนั้นคือ แตละคนจะตองทําใหบานเมืองมีความสุข   มีความเปนปกแผน พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ขอเชิญคณะทำงานกิจกรรมรุ่น บ.ม.25/28 ร่วมหารือ

ขอเชิญคณะทำงานกิจกรรมรุ่น บ.ม.25/28  ร่วมหารือ   ใน 29 ก.ย.55 เวลา 19.00 ณ ร้านอมรวัฒนา  ถ.พะเนียด  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ


เรื่องที่จะหารือ


1.การจัดงาน ทำบุญสาร์ทเดือนสิบ ยกหมรํบดับเท่ เสวนาประเพื่อน บ.ม.25/28 เนื่องจากเพื่อน ๆ หลบบ้านมาทำบุญ  เดือนสิบ และช่วงสงกรานต์มักจะไม่ได้มางานเลี้ยงรุ่น จำนวนพอสมควร จึงถือโอกาสพบปะเสวนาประสาเพื่อน ในช่วงนี้  โดยได้รับการสนับสนุนสุราต่างประเทศจากเพื่อน ๆ ร้านทอง จำนวน 1 ลัง

เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ

ด้วยคุณพ่อของอภิศิษฐ์  ยาบ้านแหลม (หลอลี่) ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ ฌาปนสถาน วัดท่าโพธิ์วรวิหาร  และจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันอังคารที่ 2 ต.ค.55  จึงขอเรียนเชิญเพื่อนร่วมรุ่น บ.ม.25/28  ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพโดยพร้อมเพรียงกัน  ทางรุ่นจะเป็นเจ้าภาพคืน วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย.55  จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  เบอร์โทร.หลอลี่  085-886-0763

ประเพณีบุญเดือนสิบ


	ประเพณีบุญเดือนสิบ  เกิดขึ้นจากความเชื่อในขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม    สืบทอดแนวคิดจากอินเดียที่ว่า บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วยังต้องใช้เวรกรรมอยู่ในยมโลก    และจะกลับมาเยี่ยมญาติหรือครอบครัวของตนในช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ถึง แรม 15ค่ำ    ซึ่งทำให้เกิดมีการทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว 	ประเพณีบุญเดือนสิบนี้ไม่ได้มีขึ้นเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดใน    ทางภาคใต้เท่านั้น แต่ยังมีทำกันในจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคอีสานอีกด้วย และจะ    มีชื่อเรียกต่างกัน ในภาคอีสานจะเรียกว่า "งานบุญข้าวสาก"และ"งานบุญตานก๋วยสลาก" 
ในวันงานจะถือเป็นเสมือนวันรวมญาติที่จะทยอยกัน
มาร่วมกันทำบุญ "รับตายาย" ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ
เดือน 10 ไปจนถึงวันแรม 15 ค่ำซึ่งถือเป็นวันสุดท้าย
แล้วที่บรรพบุรุษของครอบครัวตนจะต้องกลับยมโลก
จะร่วมกันทำบุญครั้งสุดท้ายที่เรียกว่า   "ส่งตายาย"
ซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่สุด

สรุปค่าใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2555

 

รูปภาพ

สรุปค่าใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2555
Syndicate content